Bezpieczne Areny – edukacja dla bezpieczeństwa

Charakterystyka Programu:

Istotnym elementem treści prezentowanych na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa jest postępowanie w wypadku różnych zagrożeń. Dotyczy to także zachowań w trakcie nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą towarzyszyć imprezom masowym. Młodzi ludzie często uczestniczą w masowych imprezach sportowych, dlatego ważne jest aby kształtować u nich takie zachowania, aby stali się w przyszłości świadomymi i tolerancyjnymi kibicami. W tym znaczeniu program ma także wymiar wychowawczy i może być wzbogaceniem lekcji wychowawczych.

W programie przewidziano warsztaty w szkole, a także na niedawno powstałych, nowoczesnych stadionach piłkarskich w naszym mieście – Cracovii i Wisły. Imprezy masowe organizowane na nich to wielkie wyzwania logistyczne, ale i wymagające ogromnego zaangażowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ważne jest, aby każdy potencjalny uczestnik takiego wydarzenia posiadał podstawową wiedzę z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w imprezach masowych. Zajęcia są prowadzone równocześnie na obu stadionach, co wprowadza ważne kwestie wychowawcze, takie jak postępowanie fair play, tolerancji, poszanowanie różnic kulturowych, świadomego kibicowania.

Ze względu na poruszane podczas warsztatów ważne kwestie wychowawcze program jest odpowiedni nie tylko dla uczniów gimnazjów, którzy w programie nauczania mają przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, ale również dla uczniów szkół podstawowych. Projekt po raz pierwszy był realizowany w 2011 roku we wszystkich gimnazjach Powiatu Krakowskiego. Otrzymał wtedy I nagrodę MSWiA w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczeństwo Imprez Sportowych”.

Cele Projektu:

 • Kreowanie postaw bezpiecznego zachowania na nowoczesnych arenach sportowych.
 • Kształtowanie postaw tolerancji, poszanowania inności, zachowania fair play.
 • Propagowanie idei olimpizmu.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej zasad organizowania i zachowania na wielkich imprez masowych.
 • Przełamywanie stereotypów nagromadzonych w społeczeństwie dotyczących imprez masowych i obiektów sportowych.

Realizacja Programu:

Uczniowie

I etap – warsztaty w szkole w wymiarze 2 godzin lekcyjnych

 • 2 tematy zajęć do wyboru:
  • Szkolny Dzień Kibica – dedykowane uczniom szkoły podstawowej – dzieci podczas zajęć przygotowują scenariusz imprezy szkolnej, którą później można przeprowadzić na przykład w ramach dnia sportu
  • Pracuję w zespole, gram fair play – dedykowane uczniom gimnazjów – kształtuje umiejętności pracy zespołowej, zdrowej rywalizacji, umiejętność wyznaczenia własnej roli w zespole.
  • Olimpiada Krasnoludków – dedykowane uczniom klas I-III – zabawa edukacyjna inspirowana wierszem Wincentego Fabera – podczas zajęć dzieci tworzą projekt stadionu dla Krasnoludków, przy okazji zastanawiają się w jaki sposób zachować na nim porządek, żeby nikomu, ani zawodnikom, ani kibicom nic się nie stało.

II etap – to wycieczki na stadion Wisły i Cracovii – stadiony zwiedzane są podczas jednego wyjścia, całość z przemieszczeniem się pomiędzy obiektami trwa ok. do 2,5 godziny.

 • Podczas zwiedzania dyrektorzy ds. bezpieczeństwa prezentują zabezpieczenie obiektów, drogi ewakuacyjne, infrastrukturę dla niepełnosprawnych, działania służb informacyjnych i porządkowych, a także inne pomieszczenia związane ze sportową działalnością stadionów

Nauczyciele

 • W ramach programu zostanie przeprowadzone szkolenie na Radzie Pedagogicznej z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych oraz form pozaszkolnej aktywności edukacyjnej. Nauczyciele biorący udział w zajęciach otrzymają certyfikaty udziału oraz scenariusze warsztatów, dzięki którym będą mogli kontynuować we własnym zakresie projekt podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa lub godzin wychowawczych.